วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สถาปัตยกรรมเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ
เป็นงานด้านการออกแบบและก่อสร้างเพื่อแสดงออกถึงความเชื่อที่มนุษย์มีต่อสรรพสิ่ง ที่ไม่มีตัวตนอยู่เหนื่อธรรมชาติตามความเห็นร่วมกันในสังคม สถาปัตยกรรมไทยประเภทนี้ มีจำนวนมากเช่น โบสถ์ วิหาร สถูป เจดีย์ ฯลฯ เป็นต้น


โบสถ์ หมายถึง สถาปัตยกรรมที่ใช้เป็นสถานที่ที่พระสงค์ประชุมกัน ทำสังฆกรรมต่างๆ หลังคาสูงแบบบ้านเรื่อนไทย นิยมสร้างชั้นเดียวติดกับพื้นดิน ยกพื้นสูง


วิหาร หมายถึง อาคารที่สร้างขึ้นโดยมีหลังคาสองปีก หรือหลังคาที่ลาดลงไปสองข้าง อีกนัยหนึ่งคือ หลังคาที่มีสันหลังคา หรืออกไก่ หรือหลังคามที่มียอดแหลม อย่างทรงปิรามิดก็ได้ หลังคาสองปีกนี้อาจจะเป็น "หลังคาทรงมะลิลา"(Gable Roof) โดยมีหน้าจั่วหัวท้ายหลังคาก็ได้ หรือจะไม่มีหน้าจั่วแต่เป็นปั้นหยา (Hiproof) ก็ได้ หรือจะผสมกันทั้งสองแบบก็ได้

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อวิชาชีพอย่างไรสุนทรียศาสตร์ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พยาบาลควรนำไปใช้กับผู้ป่วย

สุนทรียศาสตร์คืออะไร

เป็นวิชาที่ว่าด้วยคุณค่าความงามซึ่งครอบคลุมถึงความงามในธรรมชาติและความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นงานศิลปกรรมตลอดจนความงามของกระบวนการสร้างผลงานนั้นๆด้วย


ประโยชน์ของวิชาสุนทรียศาสตร์

ส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินใจความงามอย่างสมเหตุสมผล
ช่วยกล่อมเกลาให้มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุผล
เสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียธให้กว้างขวางเพื่อการดำรงอยู่อย่างสันติสุ๘
ส่งเสริมแนวทางในการแสวงหาความสุขจากความงามของสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่ง และการบูรณาการเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลและความรู้สึกที่สอดคล้องกัน