วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สถาปัตยกรรมเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ
เป็นงานด้านการออกแบบและก่อสร้างเพื่อแสดงออกถึงความเชื่อที่มนุษย์มีต่อสรรพสิ่ง ที่ไม่มีตัวตนอยู่เหนื่อธรรมชาติตามความเห็นร่วมกันในสังคม สถาปัตยกรรมไทยประเภทนี้ มีจำนวนมากเช่น โบสถ์ วิหาร สถูป เจดีย์ ฯลฯ เป็นต้น


โบสถ์ หมายถึง สถาปัตยกรรมที่ใช้เป็นสถานที่ที่พระสงค์ประชุมกัน ทำสังฆกรรมต่างๆ หลังคาสูงแบบบ้านเรื่อนไทย นิยมสร้างชั้นเดียวติดกับพื้นดิน ยกพื้นสูง


วิหาร หมายถึง อาคารที่สร้างขึ้นโดยมีหลังคาสองปีก หรือหลังคาที่ลาดลงไปสองข้าง อีกนัยหนึ่งคือ หลังคาที่มีสันหลังคา หรืออกไก่ หรือหลังคามที่มียอดแหลม อย่างทรงปิรามิดก็ได้ หลังคาสองปีกนี้อาจจะเป็น "หลังคาทรงมะลิลา"(Gable Roof) โดยมีหน้าจั่วหัวท้ายหลังคาก็ได้ หรือจะไม่มีหน้าจั่วแต่เป็นปั้นหยา (Hiproof) ก็ได้ หรือจะผสมกันทั้งสองแบบก็ได้

1 ความคิดเห็น:

beauty กล่าวว่า...

เรื่องสถาปัตยกรรมน่าสนใจมากค่ะ