วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สุนทรียศาสตร์คืออะไร

เป็นวิชาที่ว่าด้วยคุณค่าความงามซึ่งครอบคลุมถึงความงามในธรรมชาติและความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นงานศิลปกรรมตลอดจนความงามของกระบวนการสร้างผลงานนั้นๆด้วย


ประโยชน์ของวิชาสุนทรียศาสตร์

ส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินใจความงามอย่างสมเหตุสมผล
ช่วยกล่อมเกลาให้มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุผล
เสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียธให้กว้างขวางเพื่อการดำรงอยู่อย่างสันติสุ๘
ส่งเสริมแนวทางในการแสวงหาความสุขจากความงามของสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่ง และการบูรณาการเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลและความรู้สึกที่สอดคล้องกัน

1 ความคิดเห็น:

beauty กล่าวว่า...

ได้ความรู้ในบล็อกของคุณมาก